Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2013

cikaczus
3631 d1b7 500
znalazłam na przystanku
Reposted fromorangecrush orangecrush
cikaczus
2150 829a
Reposted fromhex2 hex2
cikaczus
2191 90e2
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul
cikaczus
2201 65f0
Reposted fromhex2 hex2
cikaczus
2229 7f2f
Reposted fromhex2 hex2
cikaczus
2246 934a
Reposted fromhex2 hex2

May 30 2013

cikaczus
Prawdziwie szczęśliwy jest ten, kto ma się z kim dzielić tym szczęściem.
— do Ciebie
Reposted fromchocoway chocoway

May 15 2013

cikaczus
7163 1a37
Reposted fromMiziou Miziou
cikaczus
Play fullscreen
Zamykam oczy i liczę do 13
Nim zajdzie słońce tęsknić za tobą będę znów ..
     
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks

May 12 2013

cikaczus
7013 009a
Reposted fromkarambol karambol
cikaczus
7097 e689
Reposted fromdakz dakz
cikaczus
Play fullscreen
Space Oddity
Reposted fromorestesgaolin orestesgaolin
cikaczus
4414 4c7f
Reposted fromclitoris clitoris viamdkki mdkki

May 11 2013

cikaczus
3364 a929
Reposted fromdomipaek domipaek
cikaczus
3612 fb6e
Reposted fromdomipaek domipaek
cikaczus
cikaczus
3850 7826
Reposted fromdomipaek domipaek
cikaczus
3919 fac9
Reposted fromdomipaek domipaek
cikaczus
3935 1a47
Reposted fromdulce dulce

May 10 2013

cikaczus
Jaki tam bajzel... 
To zupa. Tu jest wszystko, co w Tobie siedzi. 
Kto planuje swoją zupę, żeby ładnie wyglądała, oszukuje sam siebie.
— soup.io
Reposted fromPinkpills Pinkpills viamdkki mdkki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl